Fem recerca per la salut de les persones

 idiap 20anys edifici

ISO 9001:2015

L’IDIAP Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol) té la certificació de qualitat ISO 9001:2015 (ER-0821/2011) des de 2011.

L’abast del Sistema de Gestió de Qualitat de l’IDIAPJGol inclou:
- Assessorament i suport en la gestió de projectes d’investigació en atenció primària i salut comunitària.
- Gestió d’assajos clínics de principis actius, excipients i productes sanitaris.
- Disseny i formació en metodologia per a la recerca en atenció primària  

                             LOGO 2023 AENOR CALIDAD ISO 9001 300x252  

Política de Qualitat

Josep Basora i Gallisà, en qualitat de Director de l'IDIAPJGol, es compromet a establir i impulsar una política de qualitat eficaç, amb la implicació de tota la organització, que serveixi per la gestió de la nostra institució, i que sigui un exemple per altres organitzacions, i dirigida a:

  • Crear nou coneixement i evidències útils, promovent, desenvolupant i gestionant la recerca de qualitat a l'Atenció Primària de Salut, fomentant la formació en recerca, la innovació, i la difusió dels seus resultats, així com la translació de la recerca a la pràctica clínica.
  • Ser una institució referent en recerca en l'Atenció Primària de Salut, facilitant la participació dels professionals en grups de recerca amb projecció internacional i la seva difusió.
  • Ser una institució compromesa amb la igualtat d'oportunitats, garantint un tracte just pels empleats, mitjançant la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament psicològic, sexual, per raó de sexe, o d'orientació sexual i altres discrimacions. Compromesa també en fer avançar la igualtat de gènere, eliminar barreres sistèmiques, biaixos inconscients, estereotips i desigualtats i promoure la conciliació familiar i la inclusió de la diversitat. La igualtat i la no discriminació ha de ser un valor consolidat a l’Idiap i formar part de la nostra filosofia i cultura corporativa.
  • Complir els requisits acordats amb els nostres clients, interactuant amb ells, així com els requisits legals i reglamentaris oportuns.
  • Treballar per a la millora continua de la nostra estructura i dels nostres processos i resultats.

Barcelona, 30 de desembre de 2020

 

Mapa de Processos

 

4.4 MAPA DE PROCESSOS IDIAP rev9 301222 2

 

Llistat de Procediments dow

 

 

 

Enquesta de Satisfacció

Per donar resposta als requeriments de la Certificació de Qualitat ISO 9001, anualment es realitza una enquesta de satisfacció als nostres clients.

Enquesta de Satisfacció 2023  dow